Zawartość

 

Moduły specjalistyczneNowość

 • Moduły bazujące na wysokiej jakości wiedzy eksperckiej
 • Narzędzia pozwalające na szybkie zgłębienie nowego tematu (Infolinia, Zadaj pytanie, Zegar Legislacyjny)
 • Unikalne dokumenty opracowane przez specjalistów w danej branży: Komentarze praktyczne, Procedury z Navigatorów, Analizy, Poradniki, Baza Q&A pytania
Prawo Europejskie
 • Zawiera największy zbiór źródeł prawa europejskiego z bieżącym dostępem do zmian.
 • Powiązanie aktów i orzeczeń europejskich z aktami prawa polskiego.
 • Pomoc w pracy z dokumentami obcojęzycznymi.
 • Dostęp do największej biblioteki prawa europejskiego.
Zamówienia Publiczne
 • Pomaga przygotować i przeprowadzić postępowanie oudzielenie zamówienia publicznego zgodnie przepisami prawa zamówień publicznych.
 • Ułatwia zweryfikowanie zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
 • Pomaga przygotować ogłoszenie o zamówieniu i specyfikację istotnych warunków zamówienia.
 • Umożliwia zminimalizować ryzyko unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Pomaga w procesie ustalania kryteriów oceny ofert oraz przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • Pozwala ustalić właściwy dla przedmiotu zamówienia kod CPV.
 • Pomaga przygotować się do postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem.
 • Umożliwia zminimalizować ryzyko naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Księgowość
 • Pomaga przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i budżetowych.
 • Wyjaśnia, jak zaksięgować każdą operację finansową.
 • Pomaga uniknąć błędów w rozliczeniach podatkowych.
 • Pomaga zaklasyfikować każdy przychód i wydatek w klasyfikacji budżetowej oraz w klasyfikacji wydatków strukturalnych.
 • Informuje o nadchodzących zmianach w przepisach.
 • Pomaga rozwiązywać problemy związane z zatrudnianiem, rozliczaniem i zwalnianiem pracowników.
Finanse
 • Informuje o nadchodzących zmianach w przepisach.
 • Wskazuje sposoby specjalizacji podatkowej.
 • Pomaga rozwiązywać problemy związane z zatrudnianiem, rozliczaniem i zwalnianiem pracowników.
 • Wyjaśnia jak zaksięgować każdą operację finansową.
 • Moduł Windykacje zawiera zagadnienia (analizy z prawa cywilnego, podatkowego i karnego opisujące zagadnienia.
 • Prawne związane z odzyskiwaniem należności).
 • Linie orzecznicze to dokumenty, których zadaniem jest prezentacja istniejących (najczęściej różnych) poglądów interpretacyjnych
  organów orzeczniczych (organów administracji oraz sądów) w kontekście określonego zagadnienia.
 • Baza pytań i odpowiedzi zawiera zbiór zadanych przez klientów pytań wraz z odpowiedziami specjalistów.
 • Narzędzie Zadaj Pytanie daje możliwość zadawania pytań ekspertom w dziedzinie finansów.
 • Zawiera Klasyfikacje wraz z funkcjonalnymi wyszukiwarkami; PKWiU, KŚT, PKD, Zawodów i CPV.
Kadry
 • Pomaga zaplanować i przeprowadzić wszystkie etapy procesów kadrowych.
 • Zawiera przykładowe rozwiązania poszczególnych problemów kadrowych.
 • Ułatwia ustalenie i rozliczenie nadgodzin średniotygodniowych, prawidłowe wystawienie świadectwa pracy.
 • Pomaga uniknąć naruszania przepisów prawa pracy, pomaga przejść przez kontrole PIP, ZUS.
 • Pomaga przygotować się do postępowań przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych.
BHP
 • Procedury zapewnią informacje w zakresie postępowań powypadkowych pracowników w związku z wypadkami przy pracy, a także w drodze do pracy lub z pracy
 • Przedstawia etapy procesu o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy oraz argumenty do wykorzystania przy reprezentowaniu zarówno pracownika jak i pracodawcy
 • Dostarczy wskazówek jak utworzyć wymagane prawem jednostki np. służbę BHP oraz sformułować wymagane od pracodawcy dokumenty np. regulaminy BHP
 • Wskaże etapy postępowania przed ZUS oraz dostarczy argumentów ułatwiających dochodzenie roszczeń od ZUS
HR
 • Zawiera procedury wykorzystywane w HR – np. procedurę zwolnień grupowych lub procedurę budowy wizerunku pracodawcy
 • Zawiera narzędzia ułatwiające budżetowanie szkoleń i ocenę pracowników
 • Zawiera streszczenia płacowych raportów rynkowych – z podziałem na działy (co roku kilkanaście raportów)
 • Vademecum HR zawiera niezbędne informacje na temat kluczowych procesów HR, m.in. zbiór najważniejszych wzorów dokumentów, procedur, narzędzi, najciekawszych studiów przypadku w formie krótkich dokumentów
Ochrona zdrowia
 • Wspiera interpretację zasad finansowania, dotowania i realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.
 • Pomaga określić przedmiot i zakres kontroli oraz nadzoru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez podmioty tworzące.
 • Wspiera procedurę konkursową na kierownika SP ZOZ-u oraz pomaga przy zawieraniu i rozwiązywaniu umowy z wyłonionym kandydatem.
 • Pomaga w przeprowadzaniu przekształceń publicznych podmiotów leczniczych.
 • Ułatwia w zarządzaniu mieniem publicznych podmiotów leczniczych.
Ochrona Środowiska
 • Podpowie jak uzyskać pozwolenia i zezwolenia na korzystanie ze środowiska.
 • Ułatwi realizację obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów i sprawozdawczości.
 • Pomoże uniknąć odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa ochrony środowiska.
 • Podpowie jak realizować obowiązki nałożone w pozwoleniach na korzystanie ze środowiska.
 • Przeprowadzi przez postępowanie związane z działalnością inwestycyjną ingerującą w środowisko.
Budownictwo

Pomaga w prawidłowym wypełnianiu obowiązków i unikaniu błędów w trakcie postępowań administracyjnych:

 • Związanych m.in. z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę albo zgłoszenia,
 • Legalizacją budowy, ale także wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, przy podziałach i scalaniu nieruchomości, wywłaszczeniu i odszkodowaniach, czy odrolnieniu gruntu.
 • Przy sprawach wynikających z ustawy Prawo Budowlane (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzje o pozwoleniu na budowę), z ustawy o ochronie zabytków czy z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (uchwalanie mpzp).
 • Związanych z planowaniem i kontrolą nad uwzględnianiem inwestycji celu publicznego o charakterze ponadlokalnym; opiniowaniem MPZP uchwalanych przez gminy.
 • Linie orzecznicze pozwalają na podjęcie takiej decyzji, aby była zgodna z aktualnymi trendami w orzecznictwie.
 • Procedury pomagają bezbłędnie przeprowadzić wszystkie etapy procesu inwestycyjnego.
Banki
 • Analizy oraz Komentarze praktyczne ułatwiają pracę i rozwiązują problemy prawne, z jakimi borykają się banki i inne instytucje kredytowe,
 • Ponadto zapewniają właściwą formę realizacji obowiązków wobec organów nadzoru,
 • Linie orzecznicze systematyzują poglądy interpretacyjne organów orzeczniczych czy nadzorczych w zakresie szeroko pojętego prawa bankowego,
 • Wzory pomagają dostosować działalność do obowiązujących norm prawnych przy zachowaniu konkurencyjności na rynku,
 • Informuje o nadchodzących zmianach w przepisach,
 • Zadaj pytanie umożliwia konsultację z ekspertem w ramach wyjaśniania przepisów regulujących sektor bankowy,
 • Wskaźniki i stawki wraz z zestawem praktycznych Kalkulatorów tworzą bazę zawsze aktualnych danych przydatnych w codziennej pracy prawnika w instytucji kredytowej.

Windykacje

Kompleksowa baza najistotniejszych informacji z zakresu windykacji należności, obejmująca płaszczyznę cywilną, podatkową i karną. Moduł Windykacje ułatwia przygotowanie i przeprowadzenie procesu windykacji na każdym etapie (od momentu sprawdzenia informacji o kontrahencie, poprzez zawarcie umowy, dobór właściwego środka zabezpieczającego, negocjacje i wreszcie postępowanie sądowe).

 

Praktyka

 • Procedury, wzory i wytyczne do pracy
 • Analiza poglądów w Liniach Orzeczniczych
 • Analizy ekspertów, praktyków

LEX Navigator

Procedury prawne pokazane w formie interaktywnych schematów, dzięki którym łatwo zorientujesz się, jak może łatwo przebiegać postępowanie w interesującej Cię sprawie.

4 moduły/dziedziny: Postępowanie administracyjne, Postępowanie karne, Prawo Pracy, Prawo handlowe.

LEX Linie Orzecznicze

Baza autorskich opracowań oraz obiektywna i rzetelna analiza orzecznictwa zebrana w 4 modułach: Prawo cywilne, Prawo Karne, Prawo Pracy, Prawo Publiczne.

Wzory

Wzory pism i umów: pochodzące z dzienników urzędowych; przygotowane przez specjalistów na zamówienie Redakcji Wolters Kluwer Polska.

 

Wiedza

 • Najszersze grono najlepszych autorów, sędziów i praktyków w komentarzach, monografiach, czasopismach, glosach

Komentarze Standard (Kanon)Nowość

Wybór najważniejszych komentarzy z zasobów Wolters Kluwer Polska i LexisNexis w najnowszej wersji – 198 komentarzy do 97 kluczowych aktów prawnych omawianych przez ponad 100 autorów.

LEX Komentarze i LEX Monografie

Prawo Cywilne

Komentarze do najważniejszych ustaw autorstwa wybitnych autorytetów z zakresu cywilistyki. Dzięki publikacjom zgromadzonym w programie mogą Państwo zapoznać się z różnymi poglądami prezentowanymi przez wybitnych sędziów, profesorów, naukowców oraz doświadczonych praktyków, m.in.:

 • prof. dr hab. T. Wiśniewski
 • prof. dr hab. T. Ereciński
 • prof. dr hab. A. Jakubecki
 • dr hab. prof. nadzw. M. Manowska

 

Prawo Karne

Największe autorytety i najbogatszy dorobek piśmienniczy w dziedzinie prawa karnego gwarantują najwyższą jakość publikacji LEX Komentarze. Dzięki kompleksowej zawartości programu LEX mają Państwo możliwość powołania się na opinie wybitnych polskich sędziów, naukowców, twórców prawa i doświadczonych praktyków, m.in.:

 • prof. dr hab. L.K. Paprzycki
 • prof. dr hab. M. Filar
 • prof. dr hab. T. Grzegorczyk
 • prof. dr hab. A. Zoll

 

Prawo Publiczne

Kompleksowy zbiór literatury prawniczej z zakresu prawa publicznego. Wśród tytułów znajdują się szczegółowe opracowania do wiodących ustaw, a także praktyczne komentarze dotyczące poszczególnych zagadnień. Gwarancją najwyższej merytorycznej wartości są wybitni autorzy, wśród których znajdują się przedstawiciele zarówno doktryny, jak i praktyki prawniczej, m.in.:

 • prof. dr hab. A. Wróbel
 • dr hab. prof. nadzw. M. Jaśkowska
 • prof. dr hab. M. Wierzbowski
 • dr hab. P. Przybysz

 

Prawo Pracy

W module LEX Komentarze Prawo Pracy znajdują się zarówno obszerne omówienia instytucji i rozwiązań prawnych oraz wybór orzecznictwa i piśmiennictwa z dziedziny prawa pracy, jak i praktyczne opracowania wybranych regulacji czy zagadnień. Gwarancją najwyższego poziomu opracowań są zespoły autorskie złożone nie tylko z wybitnych teoretyków prawa, lecz także praktyków zawodowo zajmujących się prawem pracy, m.in.:

 • dr hab. prof. nadzw. M. Gersdorf
 • dr hab. prof. nadzw. K. Rączka
 • dr K. Jaśkowski, dr E. Maniewska
 • prof. dr hab. L. Florek
 • prof. dr hab. K.W. Baran

 

Glosy

Zbiór pełnych tekstów glos do orzeczeń:

 • pisanych przez prawników specjalistów na zamówienie Redakcji Wolters Kluwer;
 • publikowanych w czasopismach: Acta Universitatis Wratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji, Europejski Przegląd Sądowy, Finanse Komunalne, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, Glosa, Orzecznictwo Sądów Polskich, Państwo i Prawo, Prokurator, Prokuratura i Prawo, Przegląd Podatkowy, Przegląd Prawa Prywatnego, Przegląd Sądowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd terytorialny.

 

Tezy z piśmiennictwa

Zbiór cytatów z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych, pochodzących z czasopism takich jak: Europejski Przegląd Sądowy, Finanse Komunalne, Glosa, Krajowa Rada Sądownictwa, Orzecznictwo Sądów Polskich, Państwo i Prawo, Przegląd Podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego, wydawnictwo Przegląd Prawa Prywatnego, wydawnictwo Przegląd Sądowy, Samorząd Terytorialny, Przegląd Prawa Europejskiego, Common Market Law Review.

LEX Systemy Prawa

LEX System Prawa Karnego Procesowego

Jedyne na rynku tak aktualne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiego prawa karnego procesowego.

 • Nieocenione źródła wiedzy i najwyższy poziom merytoryczny
 • Wybitni autorzy, praktycy i twórcy prawa
 • Ciesz się wygodą pracy z książką w formie elektronicznej

 

LEX System Prawa Procesowego Cywilnego

Pierwsze i unikatowe opracowanie na rynku prawniczym, w którym znajdą Państwo najbogatsze i najnowsze orzecznictwo, piśmiennictwo obce i poglądy nauki prawa procesowego cywilnego.

 • Nieoceniona pomoc w rozwiązywaniu problemów procesowych
 • Uwzględnia najnowsze poglądy nauki prawa i piśmiennictwo obce
 • Kompleksowe, wyczerpujące omówienie wszystkich instytucji procesu cywilnego
 • Opinie najwybitniejszych procesualistów zgromadzone w jednym miejscu

 

LEX System Prawa Pracy

Jedyne na rynku prawniczym opracowanie, w którym w sposób kompleksowy i usystematyzowany przedstawiono wszystkie instytucje obowiązującego ustawodawstwa pracy. Poglądy przedstawione przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy z różnych ośrodków naukowych będą użyteczne w stosowaniu obowiązujących norm oraz wymiany poglądów w środowisku pracy.

 • Opinie najwybitniejszych znawców prawa pracy zgromadzone w jednym miejscu
 • Kompleksowe, wyczerpujące omówienie wszystkich instytucji prawa pracy
 • Nieoceniona pomoc w rozwiązywaniu problemów procesowych
 • Gromadzi cały dotychczasowy dorobek polskiej nauki prawa pracy w jednym miejscu – należycie usystematyzowany i wszechstronnie przeanalizowany

 

 

Bibliografia PAN

Zbiory metryk publikacji prawniczych wybranych i opracowanych przez Zespół Bibliografii Instytutu Nauk Prawnych PAN:

 • stale aktualizowana baza informacji o publikacjach prawniczych, a także wybranych – z uwagi na związek z jej zasadniczym przedmiotem – pozycji z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych i pomocniczych nauk prawa karnego, takich jak kryminologia, kryminalistyka, medycyna, psychiatria czy psychologia sądowa;
 • obejmuje, pogrupowane w kilkupoziomowy system haseł, zapisy bibliograficzne zgromadzone i opracowane pod względem merytorycznym przez Zespół Bibliografii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk;
 • skierowana do osób poszukujących informacji o naukowych publikacjach prawniczych oraz o nowościach legislacyjnych i orzeczniczych, którym udostępnia łącznie ponad 335 tysięcy zapisów bibliograficznych pochodzących z okresu pięciu ostatnich dekad;
 • zapewnia szybkie dotarcie do informacji o konkretnych publikacjach dzięki unikatowym funkcjonalnościom, które umożliwiają wyszukiwanie (wg haseł, słów kluczowych, cech publikacji czy słownika), sortowanie list publikacji i zawężanie uzyskanych wyników;
 • oferuje możliwość przygotowywania zestawień sformatowanych w sposób typowy dla bibliografii publikowanych w wydawnictwach książkowych.

LEX Czasopisma

LEX Czasopisma to dostępna na platformie LEX bogata baza artykułów, komentarzy, recenzji, felietonów i innych materiałów prasowych opublikowanych w prawniczych periodykach wydawanych przez Wolters Kluwer Polska oraz innych wydawców. Wszystkie te dokumenty można przeszukiwać na wiele sposobów – według autora, tytułu, rocznika i numeru czasopisma, a także za pomocą wyszukiwania pełnotekstowego, dzięki czemu znalezienie interesujących treści jest bardzo proste.

 

Narzędzia

 • Zarządzanie wiedzą dzięki przydatnym narzędziom: aktówkaalerty, terminarz, szkolenia, możliwość zadawania pytań

Informator Prawno-Gospodarczy

Niezastąpione narzędzie pracy osób podejmujących decyzje obarczone dużym ryzykiem finansowym. Program służy do szybkiej weryfikacji statusu firmy i sieci powiązań, sprawdzania wiarygodności kontrahenta, badania sytuacji finansowej, a w dalszej perspektywie – do przeciwdziałania nadużyciom.

Aktówka

Umożliwia gromadzenie i porządkowanie dokumentów z LEX oraz tworzenie własnych notatek. Dokumenty można uporządkować w folderach, które dotyczą konkretnych spraw.

Historia

Wgląd w listę ostatnio otwieranych dokumentów, dzięki czemu łatwo rozpocząć pracę tam gdzie się ją poprzednio przerwało. Lista dokumentów prezentowana w Historii jest podzielona wedle ustalonych przedziałów czasowych.

Alerty

Indywidualne powiadomienia e-mail o zmianach w prawie. Alerty można włączyć dla aktu lub jednostki redakcyjnej.

Kalkulatory

Zestaw wszystkich kalkulatorów dostępnych dotychczas w LEX.

LEX Tłumaczenia

Baza zawiera najważniejsze polskie akty prawne przetłumaczone na język angielski i niemiecki oraz specjalistyczne słowniki obcojęzyczne. Tłumaczenia obejmują najczęściej wykorzystywane w obrocie cywilno-gospodarczym, polskie akty prawne. Wszystkie tłumaczenia charakteryzują się stanem prawnym maksymalnie zbliżonym do stanu prawnego aktualnego w dniu udostępnienia w programie.

 

Prawo

 • Komplet aktów i orzecznictwa polskiego i europejskiego
 • Taka sama zawartość dla każdego prawnika
 • Ujednolicone teksty aktów prawnych

Aktualizowana kilkakrotnie w ciągu dnia pełna baza aktów polskich i europejskich oraz orzecznictwa polskiego, tezy z piśmiennictwa, praktyczne wzory dokumentów, zestawienia, kalkulatory i Bibliografia LEX.

W zakresie aktów prawnych i orzecznictwa pakiet jest szerszy niż dotychczasowa zawartości LEX Omega. Dodatkowo zawiera akty i orzecznictwo prawa europejskiego, natomiast tezy z piśmiennictwa znajdują się w module Wiedza.

Dz. U i M.P:
Komplet metryk i skanów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim od 1918 r.
Ujednolicone teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw od 1918 r.  i Monitora Polskiego od 1945 r. oraz wybór aktów prawnych opublikowanych w Monitorze Polskim w latach 1918 – 1939.
Dzienniki UE
Komplet bieżących polskich wydań Dziennika Urzędowego Unii Europe​​​​jskiej serii L oraz serii C, specjalnej polskiej edycji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej; pierwotne obcojęzyczne teksty aktów prawnych UE pochodzących z lat 1953-2004, nieopublikowanych w polskich wydaniach dzienników urzędowych UE.
Dzienniki resortowe, Dzienniki wojewódzkie, Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami, Baza aktów korporacyjnych, Pomniki prawa
Orzeczenia sądów polskich:
- pochodzące z baz orzecznictwa sądów dostępnych na stronach internetowych
- publikowane w zbiorach urzędowych: OSNP, OSNC, OSNKW, ONSA, ONSA i WSA, OTK (od 2002 r. dwie serie: „A” i „B”)
- publikowane w zbiorach nieurzędowych min.: Biuletyn Skarbowy, Monitor Podatkowy, Monitor Prawniczy,
OSA, OSP, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego, Wokanda
Orzeczenia administracji min. Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Regionalnych Izb Obrachunkowych,
Rozstrzygnięcia Nadzorcze Wojewody, Głównej Komisji Orzekającej przy M.F., Zespołu Arbitrów przy U.Z.P.
Orzeczenia sądów europejskich:
or​​​​​​zecz​enia luksemburskie (czyli​ orzeczenia organów sądowych Unii Europejskiej: Trybunału Sprawiedliwości, Sądu (dawniej Sądu Pierwszej Instancji) i Sądu ds. Służby Publicznej;
​​​orzeczenia strasburskie (Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiej Komisji Praw Człowieka do 1998 roku) z uzasadnieniami w języku angielskim lub francuskim, z których wybrane najważniejsze orzeczenia opatrzono tezami przetłumaczonymi na język polski.​
Pisma urzędowe:
- ministerstw
- organów centralnych
- innych podmiotów administracji publicznej

 

Oferta dla Radców prawnych

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska od wielu już lat współpracuje z Krajową Izbą Radców Prawnych.
W efekcie tej współpracy powstała oferta na zakup licencji systemu LEX.

Jesteś radcą prawnym w kancelarii 1 lub 2 osobowej ?

Zamów LEX Kancelaria Prawna w specjalnej cenie!

 • wybierz pakiet, liczbę stanowisk oraz okres abonamentu
 • w 2 kroku zamówienia podaj wykonywany zawód
 • jeśli jesteś radcą prawnym i wybrałeś 1 lub 2 stanowiska otrzymasz:
              
                   RABAT 10% na dostęp do LEX Kancelaria Prawna!

                         ZAMÓW DOSTĘP >>

 

Warto dodać, że 92% sądów korzysta z LEX, największej biblioteki prawniczej na rynku, która zawiera wszystkie dziedziny prawa, ponad 4 000 komentarzy i monografii w jednym pakiecie. Ta wartość procentowa mówi sama za siebie!

Pozostańmy w kontakcie

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa
www.wolterskluwer.pl

NIP: 583-001-89-31,Regon: 190610277
nr rej. BDO: 000110936, KRS: 709879
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy

Infolinia

801 04 45 45
(22) 535 88 00

Social Media

Dołącz do nas

Zobacz wszystkie produkty LEX na LEX.pl