Regulamin akcji promocyjnej LEX KANCELARIA PRAWNA

 

Postanowienia ogólne § 1

O ile nic innego nie wynika z Regulaminu:

 1. a) pojęcia użyte w jego treści odnośnie do Licencjobiorców mają znaczenie wynikające z Regulaminu Korzystania;
 2. b) do umów zawartych pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Korzystania.

Definicje § 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

„Regulaminie” – należy rozumieć niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami, o ile takie zostaną sporządzone;

„Akcji” – należy przez to rozumieć organizowaną w oparciu o Regulamin akcję promocyjną skierowaną do Licencjobiorców;

„Regulaminie Korzystania” – należy przez to rozumieć dokument pod nazwą „Regulamin korzystania przez Licencjobiorcę z serwisów on-line wydawanych przez Licencjodawcę pod marką „LEX”/Nr1/10.12.2015/niekonsumenci”, dostępny na stronie internetowej pod adresem http://serwis.wolterskluwer.pl/hc/pl;

 „Licencjodawcy” – należy przez to rozumieć WOLTERS KLUWER POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa; rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 709879; NIP: 5830018931; kapitał zakładowy: PLN 19,919,527.00);

„Licencjobiorcy” – należy przez to osobę niebędącą – w kontekście stosunków normowanych Regulaminem – konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. 2017 r. poz. 459 ze zm.),  spełniającą warunki określone w § 3 ust. 1 Regulaminu, która zawarła z Licencjodawcą w ramach Akcji umowę na korzystanie z LEX Kancelaria Prawna na warunkach określonych w Regulaminie; 

„LEX Kancelaria Prawna” – należy przez to rozumieć internetowy serwis wydawany pod marką „LEX”, udostępniany w ramach Akcji w takich Pakietach, jak opisane na stronie https://www.kancelaria-prawna.lex.pl/

 „użytkowniku końcowym” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta lub może korzystać z LEX Kancelaria Prawna w związku ze świadczeniem pracy lub usług na rzecz Licencjobiorcy, np. magister prawa, doktor prawa, aplikant radcowski, adwokacki, notarialny, a także adwokat, radca prawny, notariusz, komornik sądowy, rzecznik patentowy lub doradca restrukturyzacyjny, zatrudnioną przez Licencjobiorcę lub będącą wspólnikiem Licencjobiorcy;

„licencjach imiennych” – należy przez to rozumieć licencje imienne w rozumieniu Regulaminu Korzystania;

„wariancie odnawialnym” – należy przez to rozumieć wariant odnawialny w rozumieniu Regulaminu Korzystania;

 „stronie WWW” – należy przez to rozumieć stronę internetową prowadzoną przez Licencjodawcę pod adresem https://www.kancelaria-prawna.lex.pl/.  

Warunki uczestnictwa w Akcji § 3

 1. Licencjodawca oświadcza, że licencje na LEX Kancelaria Prawna udzielane w ramach Akcji:
  a) będą dla Licencjobiorców i użytkowników końcowych – licencjami wyłącznie imiennymi;
  b) mogą być dla Licencjobiorców i użytkowników końcowych, wedle wyboru Licencjobiorcy dokonanego podczas składania zamówienia – licencjami udzielonymi w wariancie odnawialnym albo licencjami, które nie zostają udzielone w wariancie odnawialnym;
  c) będą udzielane wyłącznie w takiej liczbie, która uwzględnia wszystkich użytkowników końcowych.
 2. Licencjodawca oświadcza, że oferta udostępniona w ramach Akcji jest skierowana wyłącznie do Licencjobiorców, którzy w chwili złożenia zamówienia:
  a) wykonują zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika sądowego, rzecznika patentowego lub doradcy restrukturyzacyjnego, i zatrudniają, czy to w ramach stosunku pracy, czy to w ramach stosunku cywilnoprawnego, co najmniej jednego, ale nie więcej niż dziewięciu użytkowników końcowych – jeśli Licencjobiorca korzysta z LEX Kancelaria Prawna, należy uwzględnić go w liczbie użytkowników końcowych; albo
  b) są spółkami cywilnymi lub osobowymi, tworzonymi przez nie więcej niż dziewięciu wspólników wykonujących zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika sądowego, rzecznika patentowego lub doradcy restrukturyzacyjnego, chyba że Licencjodawca i Licencjobiorca umówili się inaczej
 3. Licencjodawca zastrzega, że oferta udostępniona w ramach Akcji:
  a) nie jest skierowana do osób niespełniających warunków określonych w ust. 2 powyżej; osoby takie nie mogą być Licencjobiorcami;
  b) jest aktualna wyłącznie w odniesieniu do Licencjobiorców, którzy deklarują w zamówieniu pełną, rzetelną i aktualną liczbę użytkowników końcowych;
  c) nie jest dostępna dla Licencjobiorców lub użytkowników końcowych, w stosunku do których Licencjodawca posiada w dacie złożenia zamówienia wymagalną wierzytelność z jakiegokolwiek tytułu.
 4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia lub posiadania przez Licencjobiorców oraz użytkowników końcowych statusu lub warunków uprawniających do korzystania z oferty udostępnianej w ramach Akcji. W razie stwierdzenia nieposiadania statusu lub niespełniania choćby jednego z warunków, Licencjodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia lub – gdy umowa o korzystanie z LEX Kancelaria Prawna została już zawarta – rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym, a nadto możliwość złożenia do właściwego organu samorządu zawodowego, do którego Licencjobiorca należy, wniosku o wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Zamówienia § 4

 1. Licencjodawca dopuszcza możliwość składania zamówień na LEX Kancelaria Prawna wyłącznie:
  a) za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie https://www.kancelaria-prawna.lex.pl/;
  b) przy pomocy przedstawiciela handlowego Licencjodawcy, który w imieniu Licencjobiorcy wypełni i złoży formularz zamówienia dostępny na stronie WWW w ramach panelu użytkownika (https://www.kancelaria-prawna.lex.pl/uzytkownicy);
  c) przy pomocy przedstawiciela handlowego Licencjodawcy, w ramach kanału telesprzedaży, w oparciu o formularz zamówienia dostępny na stronie WWW w ramach panelu użytkownika (https://www.kancelaria-prawna.lex.pl/uzytkownicy).
 2. W związku ze złożeniem zamówienia Licencjobiorca zobowiązany jest podać wszystkie wymagane przez Licencjodawcę informacje, w tym w szczególności:
  a) nazwę/firmę, pod którą prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową;
  b) NIP indywidualnej działalności, kancelarii lub spółki;
  c) oznaczenie samorządu zawodowego, do którego Licencjobiorca – i, o ile dotyczy, dany użytkownik końcowy – należy, oraz numer wpisu na listę prowadzoną przez organy właściwego samorządu; względnie, oznaczenie rodzaju i numeru licencji uprawniającej do wykonywania zawodu;
  d) nazwę Pakietu oraz liczbę licencji, które zamawia;
  e) długość okresu abonamentowego na warunkach opisanych w § 5 Regulaminu.
 3. Licencjobiorca nieposiadający żadnego z serwisów marki „LEX”, tj. LEX Gamma, LEX Sigma, LEX Omega, LEX Prestige, LEX Radca Prawny, LEX Delta lub LexPolonica, może w ramach zamówienia dokonać wskazania daty rozpoczęcia okresu abonamentowego na LEX Kancelaria Prawna, z tym że okres ten nie może się rozpocząć wcześniej niż w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Licencjodawcę przyjęcia zamówienia. W przypadku gdy Licencjobiorca w chwili złożenia zamówienia w ramach Akcji jest w posiadaniu aktywnej licencji do korzystania z któregokolwiek z serwisów, o których mowa w zdaniu pierwszym, wówczas okres abonamentowy dla licencji uzyskanych na LEX Kancelaria Prawna w ramach Akcji nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu następującym po zakończeniu licencji na ten/te ww. serwis/serwisy.
 4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć podanie wszystkich prawidłowych informacji i złożenie wszystkich oświadczeń wymaganych przez Licencjodawcę. Złożenie zamówienia przez Licencjobiorcę jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i, przez odesłanie, Regulaminu Korzystania.
 5. W przypadku wskazanym w ust. 1 lit. a powyżej, o przyjęciu zamówienia Licencjodawca powiadomi Licencjobiorcę, niezwłocznie przesyłając potwierdzenie przyjęcia zamówienia w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Licencjobiorcę w zamówieniu.
 6. W przypadku wskazanym w ust. 1 lit. b powyżej, po wypełnieniu i złożeniu zamówienia przez przedstawiciela handlowego Licencjodawcy, Licencjodawca niezwłocznie prześle Licencjobiorcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Licencjobiorcę w zamówieniu wiadomość elektroniczną zawierającą w swej treści link, którego kliknięcie przez Licencjobiorcę oznaczać będzie potwierdzenie złożenia zamówienia przez Licencjobiorcę. Po wykonaniu przez Licencjobiorcę ww. czynności Licencjodawca powiadomi Licencjobiorcę o przyjęciu tego zamówienia, niezwłocznie przesyłając potwierdzenie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Licencjobiorcę w zamówieniu.
 7. W przypadku wskazanym w ust. 1 lit. c powyżej, po wypełnieniu i złożeniu zamówienia przez przedstawiciela handlowego Licencjodawcy, zgodnie z zarejestrowanymi oświadczeniami Licencjobiorcy, Licencjodawca niezwłocznie prześle Licencjobiorcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Licencjobiorcę w zamówieniu wiadomość elektroniczną zawierającą w swej treści link, którego kliknięcie przez Licencjobiorcę oznaczać będzie potwierdzenie złożenia zamówienia przez Licencjobiorcę. Po wykonaniu przez Licencjobiorcę ww. czynności Licencjodawca powiadomi Licencjobiorcę o przyjęciu tego zamówienia, niezwłocznie przesyłając potwierdzenie w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Licencjobiorcę w zamówieniu.
 8. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez Licencjodawcę dochodzi do zawarcia umowy z Licencjobiorcą, której przedmiot określa zamówienie, a prawa i obowiązki stron w ramach tej umowy określają Regulamin, Regulamin Korzystania, a także obowiązujące przepisy prawa.
 9. Osoba składająca w imieniu Licencjobiorcy zamówienie, składając je oświadcza, że jest do tego w pełni uprawniona.
 10. Licencjodawca oświadcza, że w ramach Akcji nie jest możliwe złożenie zamówienia na udzielenie jednemu użytkownikowi końcowemu więcej niż jednej licencji na LEX Kancelaria Prawna.
 11. Gdyby okazało się, że Licencjobiorca w zamówieniu podał dane nieprawdziwe lub osoba, która złożyła zamówienie w imieniu Licencjobiorcy, nie była do tego uprawniona, wówczas Licencjodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, a gdy umowa na korzystanie z LEX Kancelaria Prawna została już zawarta, rozwiązania tej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Nadto, w przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim, Licencjodawca zastrzega sobie prawo do złożenia do właściwego organu samorządu zawodowego, do którego Licencjobiorca lub ww. osoba należy, wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Okres abonamentowy § 5  

 1. Licencjodawca oświadcza, że z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, długość okresów abonamentowych, w których Licencjobiorca ma prawo korzystać z LEX Kancelaria Prawna wynosi, wedle wyboru Licencjobiorcy dokonanego przy składaniu zamówienia, 12, 24 albo 36 miesięcy.
 2. W przypadku, gdy licencja na LEX Kancelaria Prawna została udzielona, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Licencjobiorcę, w wariancie odnawialnym, warunki dotyczące wariantu odnawialnego, w tym okresu abonamentowego i jego automatycznego przedłużenia, określa Regulamin Korzystania w zakresie dotyczącym tego wariantu. Składając zamówienie obejmujące wariant odnawialny, Licencjobiorca oświadcza, że zna te warunki i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Wynagrodzenie, warunki płatności § 6

 1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, wynagrodzenie należne Licencjodawcy zostanie obliczone na podstawie cen zawartych w cenniku stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, stosownie do wyboru dokonanego przez Licencjobiorcę przy zawarciu umowy na korzystanie z LEX Kancelaria Prawna w zakresie danego Pakietu, długości trwania okresu abonamentowego i tego, czy ta umowa zostaje zawarta w wariancie odnawialnym czy też bez takiego wariantu.
 2. Do wynagrodzenia należnego Licencjodawcy zostanie doliczony podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dacie wystawienia faktury VAT.
 3. Wynagrodzenie należne Licencjodawcy od Licencjobiorcy z tytułu realizacji umowy na korzystanie z LEX Kancelaria Prawna jest płatne w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Licencjodawcę, przelewem na wskazany w treści faktury rachunek bankowy Licencjodawcy.
 4. Licencjodawca prześle ww. fakturę na podany przez Licencjobiorcę w zamówieniu adres za pośrednictwem poczty niezwłocznie po jej wystawieniu. Za odrębną zgodą Licencjobiorcy faktura może zostać przesłana drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Licencjobiorcę w zamówieniu.
 5. Jednocześnie zastrzega się, że w przypadku, gdy licencja na LEX Kancelaria Prawna została udzielona, zgodnie z zamówieniem złożonym przez Licencjobiorcę, w wariancie odnawialnym, wynagrodzenie wskazane w umowie na korzystanie z LEX Kancelaria Prawna podlega waloryzacji na zasadach opisanych w Regulaminie Korzystania. Składając zamówienie obejmujące wariant odnawialny, Licencjobiorca oświadcza, że zna te warunki i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Postanowienia końcowe § 7

 1. Licencjodawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub wydania nowego Regulaminu w trakcie trwania umowy na korzystanie z LEX Kancelaria Prawna. W szczególności zmiana jest uprawniona, gdy dojdzie do zmiany przepisów prawnych, zostaną wydane orzeczenia istotne z punktu widzenia dotychczasowej treści Regulaminie, bądź też Licencjodawca dokona takich zmian natury technologicznej w LEX, które nie zostały przewidziane w treści Regulaminu.
 2. Jeżeli Licencjodawca będzie zainteresowany związaniem Licencjobiorcy nowym lub zmienionym Regulaminem, to winien wysłać ich treść na adres Licencjobiorcy, na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie tego Regulaminu (o zachowaniu tego terminu będzie decydować data wysłania, a nie data doręczenia). Jeżeli w terminie 14 dni od dnia doręczenia zmienionego lub nowego Regulaminu Licencjobiorca nie dokona wypowiedzenia umowy na korzystanie z LEX Kancelaria Prawna z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, odpowiednio nowy lub zmieniony Regulamin będzie go wiązać po upływie terminu do złożenia wypowiedzenia, nie wcześniej jednak niż z datą jego wejścia w życie.
 3. W przypadku niezachowania trybu opisanego w ust. 2 powyżej, nowy ani zmieniony Regulamin nie będzie miał zastosowania do Licencjobiorcy; będzie go wiązać dotychczasowy Regulamin. Dla uniknięcia wątpliwości, podkreśla się zatem, iż opublikowanie przez Licencjodawcę nowego lub zmienionego Regulaminu, np. na stronie internetowej Licencjodawcy, nie powoduje zmiany umowy na korzystanie z LEX Kancelaria Prawna, o ile nowy lub zmieniony Regulamin nie zostanie doręczony Licencjobiorcy przez Licencjodawcę w trybie opisanym w ust. 2 powyżej.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.05.2018 r. i ma zastosowanie do zamówień złożonych od tego dnia, chyba że Licencjodawca postanowi inaczej.

 

Pozostańmy w kontakcie

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

ul. Przyokopowa 33,
01-208 Warszawa
www.wolterskluwer.pl

NIP: 583-001-89-31,Regon: 190610277
nr rej. BDO: 000110936, KRS: 709879
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy

Infolinia

801 04 45 45
(22) 535 88 00

Social Media

Dołącz do nas

Zobacz wszystkie produkty LEX na LEX.pl